Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Křemík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Síra - otázky a úkoly

 1. Kde se v přírodě nachází volná síra?
 2. Kontrola
  Síra se nachází v okolí sopek nebo vzniká činností sirných bakterií v bažinách.
 3. Vyjmenuj formy síry a vysvětli, čím se liší.
 4. Kontrola
  Síra má několik forem. Krystalická síra je tvořena osmiatomovými molekulami. Plastická síra je tvořena dlohými řetězci atomů síry. Amorfní síra (sirný květ) je sublimovaná síra (netvoří krystaly).
 5. Jaké vlastnosti má oxid siřičitý?
 6. Kontrola
  Oxid siřičitý je bezbarvý plyn pronikavého zápachu. Je jedovatý. Přispívá ke vzniku kyselých deštů.
 7. K čemu se využívá oxid siřičitý?
 8. Kontrola
  K výrobě kyseliny sírové, k síření sudů, ke konzervaci potravin.
 9. Proč se dříve v nemocnicích zapalovala síra?
 10. Kontrola
  Spalováním síry vzniká jedovatý oxid siřičitý, který má schopnost ničit mikroorganismy.
 11. Jaké vlastnosti má kyselina sírová?
 12. Kontrola
  Kyselina sírová je bezbarvá kapalina. Má žíravé účinky. Má vysokou hustotu. Je hygroskopická, má dehydratační účinky.
 13. Co uděláš, pokud se tvůj kamarád náhodou polije kyselinou sírovou?
 14. Kontrola
  Nejprve je nutné postiženou pokožku umýt proudem studené vody (alespoň 10 minut). Pak můžeš provést neutralizaci roztokem uhličitanu sodného. Pokud je poleptání většího rozsahu, vyhledej lékaře!
 15. Koncentrovaná kyselina sírová se přepravuje v železných cisternách. Mohli bychom stejným způsobem přepravovat zředěnou kyselinu sírovou?
 16. Kontrola
  Ne. Koncentrovaná kyselina sírová železo pasivuje, ale zředěná kyselina sírová reaguje se železem za vzniku vodíku.
 17. Jak vznikají kyselé deště?
 18. Kontrola
  Oxidy síry a dusíku se dostanou do atmosféry. Tam reagují s vodní párou za vzniku kyseliny sírové a dusičné. Okyselený déšť pak padá na zemský povrch.
 19. Vysvětli pojem pasivace kovů.
 20. Kontrola
  Některé kovy se při reakci s koncentrovanými kyselinami pokrývají vrstvičkou kovu, která zabrání další reakci.
 21. Jaké vlastnosti má sulfan?
 22. Kontrola
  Sulfan je bezbarvý plyn, který páchne po zkažených vejcích. Je jedovatý. Je hořlavý.
 23. Co jsou to sulfidy? Uveď příklad nějakého sulfidu.
 24. Kontrola
  Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny síry a kovu. Mezi nejvýznamnější sulfidy patří galenit (sulfid olovnatý), sfalerit (sulfid zinečnatý) a pyrit.