Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Vyrovnávání oxidačně redukčních rovnic 1

Zapiš chemickou rovnicí reakci mědi s kyselinou dusičnou (vzniká dusičnan měďnatý, oxid dusnatý a voda)

1. Nejdříve si napiš vzorce výchozích látek a produktů (pokud možno správně).

Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H2O

2. Urči oxidační čísla atomů (ze začátku raději všech, časem poznáš, u kterých atomů je potřeba si oxidační čísla vyznačit a u kterých ne).

Cu0 + HNVO3 CuII(NVO3)2 + NIIO + H2O

3. Urči, u kterých atomů se změnilo oxidační číslo.

Vlevo je měď v základním stavu (má ox. číslo 0), vpravo je v dusičnanu měďnatém (má ox. číslo +II). Měď se tedy oxidovala (působí jako redukční činidlo). Děj zapíšeme poloreakcí:

Cu0 - 2e- CuII

Dusík je na levé straně v kyselině dusičné (ox. číslo V). Na pravé straně se nachází v dusičnanu (ox. číslo V - nezměnilo se) a v oxidu dusnatém (ox. číslo +II). Dusík se tedy částečně redukoval (působí při reakci jako oxidační činidlo). Opět zapíšeme děj poloreakcí:

NV + 3e- NII

4. Vedle poloreakcí vyznač počet elektronů, které se při reakci přesunovaly:

Cu0 - 2e- CuII     1·2=2
NV + 3e- NII        1·3=3

5. Použij křížové pravidlo (číslo, které je u první poloreakce napiš ke druhé a naopak, pokud ti vyjdou čísla, která jdou zkrátit, tak to udělej):

Pokus nevíš, co znamená slovo zkrátit, tak si zopakuj matematiku.

Cu0 - 2e- CuII    1·2=23
  NV + 3e- NII     1·3=32

6. Čísla, která ti vyšla, doplň do rovnice jako koeficienty před sloučeniny, ve kterých je atom s příslušným oxidačním číslem. (To znamená, že napíšeš 3 před sloučeninu, ve které je měď s ox. číslem +II a 2 před dusík, který má ox. číslo +II. Tak ne, že napíšeš dvojku před dusičnan).

3 Cu + HNO3 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + H2O

7. Nakonec dopočítej ostatní atomy

Začni nějakým významným atomem (takže ne kyslíkem ani vodíkem). Vybereme si třeba měď. Vlevo jsou 3 atomy mědi, vpravo taky, to je v pořádku. Dál máme na levé straně 1 atom dusíku, na pravé straně rovnice 8 atomů (3·2+2). Napíšeme tedy na levou stranu koeficient 8 před kyselinu dusičnou.

3 Cu + 8 HNO3 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + H2O

Jako předposlední přepočítáme počet vodíků. Na levé staně je jich 8 atomů, na pravé straně rovnice pouze 2 atomy. Napíšme proto koeficient 4 před vodu.

3 Cu + 8 HNO3 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Počet kyslíků slouží jako kontrola. Vlevo je 24 atomů kyslíku (8·3), napravo je taky 24 atomů kyslíku (3·3·2 + 2 + 4·1)

A je to. (Můžu říct, že to byla pěkná dřina).

3 Cu + 8 HNO3 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Pokračovat