Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Elektrolýza


Elektrolýza je děj probíhající na elektrodách při průchodu stejnosměrného elektrického proudu roztokem nebo taveninou.

Slovo elektrolýza je doslova rozklad elektrickým proudem (-lýza je druhá část složených slov majících význam rozklad).

Elektrolýza je redoxní reakce. Na katodě probíhá redukce, na anodě probíhá oxidace.

Elektrolýza vodného roztoku jodidu zinečnatého: Do nasyceného roztoku jodidu zinečnatého ponoříme dvě uhlíkové elektrody a připojíme je ke zdroji stejnosměrného elektrického napětí 9 až 12 V.

Na záporné elektrodě (katodě) se vylučuje kovový zinek. Na kladné elektrodě (anodě) vzniká jod, který se rozpouští - vidíme žlutohnědé zbarvení.

Jodid zinečnatý ZnI2 se ve vodě štěpí na zinečnatý kation Zn2+ (šedé kolečka) a jodidový anion I- (žluté kolečka).

Náboj vznikajících iontů je stejný jako oxidační číslo prvků v původní sloučenině.

Při elektrolýze se kationty (+) pohybují směrem k záporné elektrodě - katodě (+ a - se přitahují). Anionty (-) se pohybují ke kladné elektrodě - anodě.

Katoda je záporná elektroda (je na ní hodně elektroů). Zinečnaté ionty přijímají elektrony z katody a redukují se na kovový zinek.

redukce:   Zn2+ + 2 e- Zn0

Anoda je kladná elektroda. Jodidové anionty na ní odevzdávají elektrony a tím se oxidují na jod.

oxidace:  2 I- - 2 e- I20

Pokračovat