Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Chemické rovnice


Chemická rovnice je zápis chemické reakce vyjádřený značkami chemických prvků a vzorci chemických sloučenin.

Nyní se pokusíme popsat chemickou rovnicí reakci sodíku s chlorem.

Hoření sodíku v chloru

Kousek sodíku velikosti hrášku zahřejeme na spalovací lžičce vytřené křídou a vložíme do válce s chlorem.

Vzniká bílý dým chloridu sodného, který se usazuje na stěnách válce jako jemný prášek. Po chvíli začíná hořet i železná spalovací lžička, vznikají rezavé dýmy chloridu železitého.

Obecné schéma chemické reakce vypadá následovně:

reaktanty (výchozí látky)     produkty (nově vzniklé látky)

Šipka () vyjadřuje směr reakce (z výchozích látek vznikají produkty). Někdy se používá dvojitá šipka (). Tento zápis znamená, že výchozí látky se přeměňují na produkty a zároveň se produkty mění zpátky na výchozí látky.


Postup při zápisu chemické rovnice:

1. Na levou stranu zapiš symboly prvků nebo vzorce výchozích látek (v našem případě sodíku a chloru):

Na + Cl2


2. Nakresli šipku doprava (pokud běží současně i opačná reakce, nakresli zpětnou šipku):

Na + Cl2


3. Na pravou stranu napiš symboly prvků nebo vzorce nově vzniklých molekul látek (v našem případě vzniká chlorid sodný):

Na + Cl2 NaCl


Zápis, který jsme zatím vytvořili nazýváme schéma chemické reakce. Naším cílem je ale vytvoření chemické rovnice. Háček je právě ve slově rovnice (v rovnici se vždy musí rovnat levá strana pravé, to znáš z matematiky). Ale co nám tam má rovnat? Musí se rovnat počty atomů jednotlivých prvků na levé a pravé straně rovnice. Při chemické rakci nemůže najednou nějaký atom zmizet nebo naopak vzniknout. Mění se pouze a vazby a atomy se přeskupují. Takže pokračujeme.

4. Vyčísli chemickou rovnici (to znamená, že musíš zařídit, aby na obou stranách rovnice byl stejný počet atomů).

Na + Cl2 NaCl


Na levé straně jsou 2 atomy chloru, na pravé straně jen jeden, proto doplníme dvojku před NaCl

Na + Cl2 2 NaCl


Teď zase máme na pravé straně rovnice 2 atomy sodíku a na levé straně jenom jeden. Doplníme proto dvojku před sodík:

2 Na + Cl2 2 NaCl


A jsme hotovi. Na levé straně jsou 2 atomy sodíku a 2 atomy chloru, na pravé straně jsou také 2 atomy sodíku a 2 atomy chloru.

Čísla, která jsme doplňovali do rovnice se nazývají stechiometrické koeficienty. Stechiometrický koeficient nám říká, kolikrát je přítomna daná molekula nebo atom (např. zápis 2 Fe2O3 znamená 2 molekuly chloridu železitého - tedy 2x2=4 atomy železa a 2x3=6 atomů kyslíku).

5. napiš podmínky, při kterých reakce běží - u některých reakcí je důležité napsat podmínky, při kterých reakce probíhá (např: za jakého tlaku, teploty, jestli je nutný katalyzátor). Do kulatých závorek můžeme připsat za každou sloučeninu skupenství, ve kterém je v reakci přítomná - např. vzorec HCl značí jak kyselinu chlorovodíkovou HCl(l) - kapalinu, tak chlorovodík HCl(g) - plyn.

Pro uvádění skupenství se používají následující zkratky:

2 Na(s) + Cl2(g) 2 NaCl(s)

Rovnici čteme: Pevný sodík reaguje s plynným chlorem za vzniku pevného chloridu sodného.

Pokračovat