Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Elektronegativita

Zopakujme si, že chemická vazba je tvořena vazebným elektronovým párem.

V kapitole o periodické soustavě prvků jsem se učili vyhledávát hodnotu elektronegativity. Nyní si povíme, co to elektronegativita vlastně je.


Elektronegativita je schopnost atomu přitahovat vazebné elektrony. Značí se velkým písmenem X a nemá jednotku. Opakem elektronegativity je elektropozitivita.

Vyhledej hodnotu elektronegativity atomu vodíku.

Řešení
Hodnota elektronegativity vodíku je 2,2.
+

atom vodíku + atom vodíku molekula vodíku
rozdíl elektronegativit: 2,2 - 2,2 = 0

V molekule vodíku sdílí atomy vodíku jeden vazebný elektronový pár. O tento pár elektronů se jakoby přetahují. Oba ale mají stejnou hodnotu elektronegativity. Ani jeden není schopný si přitáhnou elektrony blíž k sobě. Proto zůstane elektronový pár přesně uprostřed mezi nimi. Takové vazbě se říká vazba nepolární.

Chemická vazba nepolární je vazba, ve které je rozdíl elektronegativit menší než 0,4. Vazebný elektronový pár je přesně uprostřed mezi vazebnými partnery.

Rozdíl elektronegativit vypočítáš tak, že odečteš hodnoty elektronegativit obou prvků podílejích se na vazbě.

Jiná situace nastane v molekule chlorovodíku.

+

atom chloru + atom vodíku molekula chlorovodíku
rozdíl elektronegativit: 2,8 - 2,2 = 0,6

Chlor má větší elektronegativitu než vodík. To znamená, že si přitahuje vazebný elektronový pár více k sobě. Uvědom si, že elektrony mají záporný náboj! Atom chloru tak bude mít malinký záporný náboj a vodík malinký kladný náboj. A protože v molekule vzniká kladný a záporný pól, nazývá se tato vazba polární.

Chemická vazba polární je vazba, ve které je rozdíl elektronegativit větší než 0,4 a menší než 1,7. Vazebný elektronový pár je blíže elektronegativnějšímu atomu.

Do třetice se podíváme na molekulu chloridu sodného.

Vypočítej rozdíl elektronegativit v molekule chloridu sodného NaCl!

Řešení
rozdíl elektronegativit: 2,8 - 1,0 = 1,8

Rozdíl elektronegativit je už opravdu velký. Chlor je silně elektronegativní. Přitáhne si valenční elektron sodíku a vznikne z něj chloridový anion. Naopak sodík je o elektron ochuzen a vznikne z něj sodíkový kation.

Cl + 1 e- Cl-
Na - 1 e- Na+

Chemická vazba iontová je vazba, ve které je rozdíl elektronegativit větší než 1,7. Elektronegativnější atom si přitáhne celý vazebný elektronový pár a vznikne z něj anion. Elektropozitivnější atom je ochuzen o elektron a vznikne z něj kation.

Iontové sloučeniny se neskládají z molekul, ale jsou složeny z kationtů a aniontů.

Vlastnosti iontových sloučenin:

Pokračovat