Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Kombinované S-věty

S 1/2Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
S 3/7Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě
S 3/9/14Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od ... (Vzájemně se vylučující látky uvede výrobce.)
S 3/9/14/49Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě odděleně od ... (Vzájemně se vylučující látky uvede výrobce.)
S 3/9/49Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě
S 3/14Uchovávejte na chladném místě odděleně od ... (Vzájemně se vylučující látky uvede výrobce.)
S 7/8Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý
S 7/9Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě
S 7/47Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující ºC (Specifikuje výrobce)
S 20/21Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S 24/25Zamezte styku s kůží a očima
S 29/56Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů
S 36/37Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
S 36/37/39Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 36/39Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 37/39Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 47/49Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující ... ºC (Specifikuje výrobce)
Pokračovat