Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

S-věty

S 1Uchovávejte pod uzamčením
S 2Uchovávejte z dosahu dětí
S 3Uchovávejte v chladném místě
S 4Uchovávejte z dosahu obývaných míst
S 5Uchovávejte pod ... (Příslušnou kapalinu specifikuje výrobce)
S 6Uchovávejte pod ... (Inertní plyn specifikuje výrobce)
S 7Uchovávejte obal těsně uzavřený
S 8Uchovávejte obal suchý
S 9Uchovávejte obal na dobře větraném místě
S 12Neuchovávejte obal těsně uzavřený
S 13Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S 14Uchovávejte odděleně od ... (Vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
S 15Chraňte před teplem
S 16Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření
S 17Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů
S 18Zacházejte s obalem opatrně, opatrně jej otvírejte
S 20Nejezte a nepijte při používání
S 21Nekuřte při používání
S 22Nevdechujte prach
S 23Nevdechujte plyny/dýmy/aerosoly ... (Příslušný výraz specifikuje výrobce)
S 24Zamezte styku s kůží
S 25Zamezte styku s očima
S 26Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 27Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení
S 28Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím ... (Vhodnou kapalinu specifikuje výrobce)
S 29Nevylévejte do kanalizace
S 30K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu
S 33Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
S 34Chraňte před nárazy a třením
S 35Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
S 36Používejte vhodný ochranný oděv
S 37Používejte vhodné ochranné rukavice
S 38V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
S 39Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
S 40Podlahy a předměty znečištěné tímto materiálem čistěte ... (Specifikuje výrobce)
S 41Nevdechujte zplodiny požáru nebo výbuchu
S 42Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (Specifikaci uvede výrobce)
S 43V případě požáru použijte ... (Uveďte konkrétní typ hasicího přístroje. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nepoužívat vodu"
S 45V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. (Je-li to možno, ukažte toto označení)
S 46Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S 47Uchovávejte při teplotě nepřesahující ... ºC (Specifikuje výrobce)
S 48Uchovávejte ve zvlhčeném stavu ... (Vhodnou látku specifikuje výrobce)
S 49Uchovávejte pouze v původním obalu
S 50Nesměšujte s ... (Specifikuje výrobce)
S 51Používejte pouze v dobře větraných prostorách
S 52Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy
S 53Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce
S 56Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů
S 57Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí
S 59Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeraci nebo recyklaci
S 60Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad
S 61Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
S 62Při požití nevyvolávejtě zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
Pokračovat