Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Kombinované R-věty

R 14/15Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů
R 15/29Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn
R 20/21Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží
R 20/22Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
R 20/21/22Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití
R 21/22Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití
R 23/24Toxický při vdechování a při styku s kůží
R 23/25Toxický při vdechování a při požití
R 23/24/25Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
R 24/25Toxický při styku s kůží a při požití
R 26/27Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží
R 26/28Vysoce toxický při vdechování a při požití
R 26/27/28Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
R 27/28Vysoce toxický při styku s kůží a při požití
R 36/37Dráždí oči a dýchací orgány
R 36/38Dráždí oči a kůži
R 36/37/38Dráždí oči a dýchací orgány a kůži
R 37/38Dráždí dýchací orgány a kůži
R 39/23Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování
R 39/24Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží
R 39/25Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití
R 39/23/25Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití
R 39/24/25Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití
R 39/23/24/25Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
R 39/26Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování
R 39/27Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží
R 39/28Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití
R 39/26/27Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
R 39/26/28Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití
R 39/27/28Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití
R 39/26/27/28Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
R 40/20Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování
R 40/21Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží
R 40/22Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při požití
R 40/20/21Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a styku s kůží
R 40/20/22Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití
R 40/21/22Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití
R 40/20/21/22Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
R 42/43Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
R 48/20Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
R 48/21Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží
R 48/22Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním
R 48/20/21Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží
R 48/20/22Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním
R 48/21/22Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním
R 48/20/21/22Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
R 48/23Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
R 48/24Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží
R 48/25Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním
R 48/23/24Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží
R 48/23/25Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním
R 48/24/25Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním
R 48/23/24/25Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
R 50/53Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 51/53Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 52/53Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
Pokračovat