Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

R-věty

R 1Výbušný v suchém stavu
R 2Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
R 3Velké nebezpeční výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
R 4Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny
R 5Zahřívání může způsobit výbuch
R 6Výbušný i bez přístupu vzduchu
R 7Může způsobit požár
R 8Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár
R 9Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem
R 10Hořlavý
R 11Vysoce hořlavý
R 12Extrémně hořlavý
R 14Prudce reaguje s vodou
R 15Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny
R 16Výbušný při smíchání s oxidačními látkami
R 17Samovznětlivý na vzduchu
R 18Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi se vzduchem
R 19Může vytvářet výbušné peroxidy
R 20Zdraví škodlivý při vdechování
R 21Zdraví škodlivý při styku s kůží
R 22Zdraví škodlivý při požití
R 23Toxický při vdechování
R 24Toxický při styku s kůží
R 25Toxický při požití
R 26Vysoce toxický při vdechování
R 27Vysoce toxický při styku s kůží
R 28Vysoce toxický při požití
R 29Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou
R 30Při používání se může stát vysoce hořlavým
R 31Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
R 32Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami
R 33Nebezpečí kumulativních účinků
R 34Způsobuje poleptání
R 35Způsobuje těžké poleptání
R 36Dráždí oči
R 37Dráždí dýchací orgány
R 38Dráždí kůži
R 39Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků
R 40Možné nebezpečí nevratných účinků
R 41Nebezpečí vážného poškození očí
R 42Může vyvolat senzibilizaci při vdechování
R 43Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R 44Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu
R 45Může vyvolat rakovinu
R 46Může vyvolat poškození dědičných vlastností
R 48Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví
R 49Může vyvolat rakovinu při vdechování
R 50Vysoce toxický pro vodní organismy
R 51Toxický pro vodní organismy
R 52Škodlivý pro vodní organismy
R 53Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 54Toxický pro rostliny
R 55Toxický pro zvířata
R 56Toxický pro půdní organismy
R 57Toxický pro včely
R 58Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí
R 59Nebezpečný pro ozonovou vrstvu
R 60Může poškodit reprodukční schopnost
R 61Může poškodit plod v těle matky
R 62Můžné nebezpečí poškození reprodukčních schopností
R 63Můžné nebezpečí poškození plodu v těle matky
R 64Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
R 65Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
Pokračovat