Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Přehled nebezpečných vlastností látek

Látky výbušnéEmohou exotermně reagovat i bez přístupu kyslíku za rychlého vývinu plynu, nebo u nichž dochází při definovaných zkušebních podmínkách k detonaci a prudkému shoření nebo které při zahřátí vybuchují, jsou-li umístěny v částečně uzavřené nádoběsymbol pro látky výbušné
Látky oxidujícíOpři styku s jinými látkami, zejména hořlavými, vyvolávají vysoce exotermickou reakcisymbol pro látky oxidující
Látky extrémně hořlavéF+v kapalném stavu mají bod vzplanutí nižší než 0 ºC a bod varu nižší než 35 ºC nebo jsou v plynném stavu vznětlivé při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty a normálního (atmosférického) tlakusymbol pro látky extrémně hořlavé
Látky vysoce hořlavéF
  • se mohou samovlně zahřívat a poté vznítit při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty, normálního (atmosférického) tlaku a bez přívodu energie
  • se mohou v pevném stavu snadno vznítit po krátkém styku se zápalným zdrojem a po odstranění zápalného zdroje dále hoří nebo doutnají
  • mají v kapalném stavu bod vzplanutí nižší než 21 ºC a nejsou extrémně hořlavé
  • při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v množství nejméně 1 litr/kg·h
symbol pro látky vysoce hořlavé
Látky hořlavé mají bod vzplanutí v rozmezí od 21 ºC do 55 ºC  
Látky vysoce toxickéT+po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i ve velmi malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrtsymbol pro látky vysoce toxické
Látky toxickéTpo vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit akutní nebo chronické požkození zdraví nebo smrtsymbol pro látky toxické
Látky zdraví škodlivéXnpo vdechnutí, požití nebo po proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrtsymbol pro látky zdraví škodlivé
Látky žíravéCpo styku s živou tkání mohou způsobit její zničenísymbol pro látky žíravé
Látky dráždivéXinemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlouhodobém působení nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicemi mohou vyvolat zánětsymbol pro látky dráždivé
Látky nebezpečné pro životní prostředíNpo proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo opožděné nebezpečísymbol pro látky nebezpečné pro životní prostředí
Látky senzibilizující po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat přecitlivělost tak, že po další expozici vznikají charakteristické příznaky 
Látky karcinogenní po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny 
Látky mutagenní po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu genetických poškození 
Látky toxické pro reprodukci po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních funkcí nebo schopností reprodukce může nebo ženy 
Pokračovat