Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Změny skupenství látek

Změna skupenství je změna fyzikální. Skupenství látek se mění zahříváním nebo ochlazováním látky. Když látku zahříváme, její částice se začnou rychleji pohybovat (vzrůstá kinetická energie částic). A naopak, když látku ochlazujeme, pohyb částic se zpomaluje.

schéma skupenských přeměn

Tání a tuhnutí

Změna skupenského stavu z pevné látky na kapalinu se nazývá tání. Když zahříváme pevnou látku, dodáváme jí energii. Teplota, při které se látka mění na kapalinu se označuje jako teplota tání. Hodnoty teplot tání pro jednotlivé látky najdeme v tabulkách.

Změna skupenského stavu z kapalné látky na pevnou se nazývá tuhnutí. Když kapalnou látku ochlazujeme, dochází při teplotě tuhnutí k tuhnutí látky. Teplota tuhnutí má stejnou hodnotu jako teplota tání.

Např. Voda taje i tuhne při 0°C.

Vypařování a zkapalnění (kondenzace).

Změna skupenského stavu z kapaliny na plynnou látku se nazývá vypařování. Kapalina se vypařuje ze svého povrchu při jakékoliv teplotě. Při určité teplotě dochází k varu látky (látka se vypařuje z celého objemu). Tato teplota se nazývá teplota varu. Najdeme ji také v tabulkách. Teplota varu není stálá, závisí na tlaku.

Např. Voda obvykle vaří při 100°C, ale vysoko v horách je nižší tlak vzduchu a voda vaří při teplotě menší než 100°C.

Změna skupenského stavu z plynné látky na kapalinu se nazývá zkapalnění neboli kondenzace. Ke kondenzaci dojde při ochlazení látky.

Např. Když dýchneš v zimě na okno, vodní pára z úst zkondenzuje a okno se zarosí.

Sublimace a desublimace.

Změna skupenského stavu z pevné látky přímo na plynnou látku se nazývá sublimace.

Např. V zimě si všimni, že zmrzlý led na chodníku ubývá. Led má schopnost sublimace. Vypaří se, aniž by předtím roztál (ani roztát nemůže, protože mrzne). Mezi další látky, které sublimují patří naftalen nebo jod.

Do kádinky nasypeme lžičku jodu. Kádinku uzavřeme baňkou naplněnou studenou vodou. Kádinku opatrně zahříváme.

Jod je kovově šedá látka. Při jeho zahřívání se uvolňují fialové páry jodu.

Změna plynné látky přímo na pevnou látku se nazývá desublimace.

Pokračovat