Obsah Kyselé a zásadité pH Co jsou to kyseliny Názvosloví kyselin Nejdůležitější kyseliny Co jsou to hydroxidy Názvosloví hydroxidů Nejdůležitější zásady Soli

Vede destilovaná voda elektrický proud?

Zkouška vodivosti destilované vody

Do kádinky nalijeme destilovanou vodu a ponoříme do ní elektrody. Připojíme pomocí drátů s banánky žárovku a zdroj napětí (baterku).

Žárovka nesvítí, to znamená, že destilovaná voda nevede elektrický proud.

Destilovaná voda neobsahuje žádné ionty (na rozdíl od vody z kohoutku). Ionty jsou částice, které mají elektrický náboj (kationty kladný, anionty záporný). Pokud připojíme k roztoku obsahujícímu ionty elektrické napětí, ionty se dají do pohybu (kladné ionty putují k záporné elektrodě a záporné ionty ke kladné elektrodě). Pohyb iontů způsobí, že se uzavře elektrický obvod a začne jím protékat proud (žárovka svítí). Protože destilovaná voda ionty neobsahuje, nemůže ani vést elektrický proud.

Destilovanou vodu bychom si mohli znázornit takto:

Voda podléhá částečné disociaci (rozpadu). Asi jedna molekula z 550 milionů vody je rozštěpena na ionty.

H2O + H2O H3O+ + OH-

Toto malinké množství iontů nestačí na to, aby obvodem protékal proud.

Pokračovat