Obsah Kyselé a zásadité pH Co jsou to kyseliny Názvosloví kyselin Nejdůležitější kyseliny Co jsou to hydroxidy Názvosloví hydroxidů Nejdůležitější zásady Soli

Amoniak

molekula amoniaku

Nejjednodušší sloučeninou dusíku je amoniak. Jeho molekula se skládá z jednoho atomu dusíku a třech atomů vodíku.


Amoniak je bezbarvý plyn, pronikavého zápachu (proto se mu dříve říkalo čpavek). Je jedovatý, žíravý a nebezpečný pro životní prostředí.

výstražný symbol pro látky toxické výstražný symbol pro látky žíravé výstražný symbol pro látky nebezpečné pro životní prostředí

Amoniak vzniká rozkladem odumřelých rostlin a živočichů. Uměle se vyrábí slučováním dusíku a vodíku za speciálních podmínek.

Zapiš chemickou rovnicí slučování dusíku a vodíku! Kontrola

N2 + 3 H2 2 NH3

zásobní láhev s amoniakem a zásaditá reakce amoniaku

Amoniak se snadno rozpouští ve vodě. V 1 litru vody můžeme rozpustit až 750 litrů amoniaku! Roztok, který obsahuje 24 - 28 % amoniaku, se nazývá amoniaková voda. Amoniak odebere vodě jeden atom vodíku a vznikne z něj amonný kation.

NH3+H2ONH4++OH-
amoniak+vodaamonný kation+hydroxidový anion

Rozpustnost amoniaku ve vodě

Nejjednodušší způsob, jak připravit amoniak, je zahřívat amoniakovou vodu. Se vzrůstající teplotou klesá rozpustnost plynů ve vodě. Proto se při zahřívání uvolňuje plynný amoniak.

Do kulaté baňky nalijeme asi 1 ml koncentrovaného roztoku amoniaku. Baňku uzavřeme zátkou s obrácenou hořákovou trubičkou a zahříváme nad plamenem. Asi po půl minutě přestaneme zahřívat a konec hořákové trubičky ponoříme do pneumatické vany s vodou a fenolftaleinem.

Když vložíme konec hořákové trubičky do vody, začne se v ní plynný amoniak rychle rozpouštět. V baňce vznikne podtlak a voda je nasávána do baňky. Vzniká amoniaková voda, která je zásaditá (fenolftalein je v zásaditém prostředí fialový).

Použití amoniaku

Amoniak se snadno z amoniakové vody vypařuje. Aby přešel z kapaliny do plynného skupenství, spotřebovává velké množství tepla (výparné teplo), tím ochlazuje okolí. Amoniaku se např. využívá na chlazení ledových ploch na hokejových stadionech.

amoniak slouží jako chladivo na zimních stadionech

Amoniak se využívá i jako hnojivo. Je také meziproduktem při výrobě další důležité sloučeniny dusíku - kyseliny dusičné.

Pokračovat