Obsah Kyselé a zásadité pH Co jsou to kyseliny Názvosloví kyselin Nejdůležitější kyseliny Co jsou to hydroxidy Názvosloví hydroxidů Nejdůležitější zásady Soli

Hydroxid vápenatý Ca(OH)2

Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 je bílá pevná látka. Je žíravý. Známý je pod názvem hašené vápno.

Hydroxid vápenatý je zásada. Ve vodě se rozpadá na ionty:

Ca(OH)2 Ca2+ + 2 OH-

Hydroxidové anionty oH- způsobují zásaditou (alkalickou) reakci.

Příprava vápenné vody

Do kádinky s destilovanou vodou nasypeme lžičku hydroxidu vápenatého a zamícháme skleněnou tyčinkou. Vzniklou směs zfiltrujeme.

Směs hydroxidu vápenatého a vody se nazývá vápenné mléko. Zfiltrovaný roztok hydroxidu vápenatého se nazývá vápenná voda

Vápenná voda se používá k důkazu oxidu uhličitého. Vzniká bílá sraženina uhličitanu vápenatého.

Důkaz oxidu uhličitého

Oxid uhličitý zavádíme do vápenné vody.

Zaváděním oxidu uhličitého do vápenné vody, vzniká nejprve bílá sraženina uhličitanu vápenatého. Dalším zaváděním oxidu uhličitého vzniká rozpustný hydrogenuhličitan vápenatý.

Hydroxid vápenatý se vyrábí hašením páleného vápna. Na oxid vápenatý se nalije voda. Při hašení vápna je nutné používat ochranné prostředky. Při zasažení očí hašeným vápnem může dojít k oslepnutí.

CaO + H2O Ca(OH)2

Hydroxid vápenatý se využívá hlavně ve stavebnictví k výrobě malty. Využívá se také pří výrobě cukru a sody a jako hnojivo na kyselé půdy.

Vápenná malta se skládá z hašeného vápna, písku a vody. Hašené vápno (hydroxid vápenatý) pohlcuje oxid uhličitý ze vzduchu a vzniká uhličitan vápenatý. Malta tak ztuhne.

Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O

Pokračovat