Obsah Kyselé a zásadité pH Co jsou to kyseliny Názvosloví kyselin Nejdůležitější kyseliny Co jsou to hydroxidy Názvosloví hydroxidů Nejdůležitější zásady Soli

Co jsou to hydroxidy?

Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují hydroxidové anionty OH- vázané na kationty kovu (nebo amonný kation NH+).

Hydroxidy se ve vodě štěpí na ionty, proto roztoky hydroxidů vedou el. proud. Hydroxidy se štěpí na kation kovu a hydroxidový anion OH-.

NaOH Na+ + OH-
hydroxid sodný se štěpí na kation sodný a hydroxidový anion

Hydroxidové anionty OH- jsou příčinou zásaditosti roztoků hydroxidů.

Hydroxidy, které jsou rozpustné ve vodě jsou silné žíraviny. Při práci s nimi je třeba používat ochranné pomůcky. Při potřísnění pokožky hydroxidem je třeba postižené místo důkladně omývat proudem studené vody.

Pokračovat