Obsah Kyselé a zásadité pH Co jsou to kyseliny Názvosloví kyselin Nejdůležitější kyseliny Co jsou to hydroxidy Názvosloví hydroxidů Nejdůležitější zásady Soli

Kyselina dusičná

kyselina dusičná

Kyselina dusičná HNO3 je významnou chemickou sloučeninou. Je to bezbarvá kapalina. V chemické laboratoři ji najdeš koncentrovanou (65-68%) v tmavé skleněné láhvi.

výstražný symbol pro látky žíravé

Kyselina dusičná je silná žíravina. Při manipulaci s ní bys měl(a) používat rukavice. Při potřísnění zanechává na pokožce žluté skvrny.

Pokud se náhodou poliješ kyselinou dusičnou, okamžitě omývej postižené místo proudem studené vody (asi 10 minut). Větší postižení je nutné neutralizovat roztokem sody a okamžitě vyhledat lékaře!

Při ředění kyseliny dusičné lij opatrně koncentrovanou kyselinu dusičnou do vody za stálého míchání tyčinkou. Kádinku, ve které kyselinu ředíš chlaď zvenčí vodou nebo ledem. Při ředění kyselin vzniká velké množství tepla. Vzniklý roztok může být horký!

Kyselina dusičná je nestálá. 3Na světle se rozkládá na oxid dusičitý (hnědý) a vodu. Kyselina nejprve žloutne, pak až hnědne vyloučeným oxidem dusičitým. Abychom rozkladu zabránili, musíme zabránit přístupu světla. Kyselinu dusičnou proto uchováváme v tmavé láhvi a na tmavém místě.

Jako každá kyselina i kyselina dusičná odštěpuje ve vodě vodíkový kation.

Zapiš rovnicí štěpení kyseliny dusičné na ionty! Kontrola

HNO3 H+ + NO32-
HNO3 + H2O H3O+ + NO32-

Kyselina dusičná se používá k výrobě dusíkatých hnojiv, výbušnin a dalších chemických sloučenin.

Pokračovat