Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Dusík - test

Svoje znalosti o dusíku a jeho sloučeninách si ověř v následujícím testu. Otázky mohou mít více správných odpovědí.

1. Chemická značka dusíku je:
D
K
Na
N
2. Dusík je umístěn v:
III.A skupině
V.B skupině
V.A skupině
2. periodě
3. Dusík je za normálních podmínek:
bezbarvá kapalina
bezbarvý plyn
hnědý plyn
prudce jedovatý
4. Mezi atomy dusíku v molekule dusíku je vazba:
jednoduchá
dvojná
trojná
iontová
5. Dusík se používá jako:
oxidační činidlo
ochranná atmosféra pro hořlavé látky
na chlazení
surovina pro výrobu kyseliny dusičné
6. Amoniak:
je páchnoucí plyn
je jedovatý plyn
je nerozpustný ve vodě
je bezbarvá kapalina
7. Se vzrůstající teplotou rozpustnost plynů ve vodě:
roste
klesá
se nemění
plyny se ve vodě vůbec nerozpouští
8. Amoniaková voda ("hydroxid amonný"):
je koncentrovaný roztok amoniaku ve vodě
se používá jako hnojivo
je zásaditá
je silná kyselina
9. Fenolftalein je:
v kyselině dusičné bezbarvý
v kyselině dusičné fialový
v roztoku amoniaku bezbarvý
v roztoku amoniaku fialový
10. Oxidy dusíku NO a NOx
jsou jedovaté
neohrožují nijak životní prostředí
jsou jednou z příčin vzniku kyselých dešťů
se obecně značí NOx
11. Oxid dusičitý se od oxidu dusnatého liší tím, že:
je bezbarvý
má hnědou barvu
atom dusíku má vyšší oxidační číslo
atom dusíku má nižší oxidační číslo
12. Reakce N2 + O2 2 NO je:
chemické slučování (syntéza)
chemický rozklad (analýza)
snadno probíhající reakce
reakce probíhající pouze při dodání energie
13. Kyselina dusičná:
má vzorec HNO2
má vzorec HNO3
je silně žíravá
je bezbarvá
14. Při ředění kyseliny dusičné:
lijeme kyselinu do vody
lijeme vodu do kyseliny
vzniká teplo
se spotřebovává teplo