Obsah Atom Chemické prvky Periodická soustava prvků Vznik iontů Hmotnost atomů

Atom - shrnutí

Všechny látky se skládají z částic - atomů. Každý atom se skládá z jádra, které obsahuje protony a neutrony a elektronového obalu, který obsahuje elektrony. Počet protonů v jádře atomu udává protonové číslo. Nalezneme ho v periodické soustavě prvků vlevo dole u značky prvku. Nukleonové číslo udává součet protonů a neutronů v jádře. Píšeme ho vlevo nahoru ke značce prvku. Atomy se stejným protonovým a různým nukleonovým číslem se nazývají izotopy. Liší se hmotností. Elektrony jsou uspořádány kolem jádra ve vrstvách. Vnější vrstva elektronů se nazývá valenční.

Chemické prvky jsou látky, které jsou tvořeny atomy se stejným protonovým číslem. Známe asi 100 chemických prvků. Jsou uspořádány podle vzrůstajícího protonového čísla v periodické soustavě prvků. Každý prvek má svoji mezinárodní značku.

D. I. Mendělejev utřídil prvky do tabulky. Prvky, které se nacházejí pod sebou mají podobné vlastnosti. Svislé sloupce tabulky nazýváme skupiny, označují se římskou číslicí a velkým písmenem A nebo B. Vodorovné řady tabulky se nazývají periody.

Většina chemických prvků jsou pevné látky. Několik prvků je plynných. Pouze dva prvky jsou za normálních podmínek kapalné (rtuť a brom).

Ionty jsou nabité částice. Vznikají z neutrálního atomu odtržením jednoho nebo více elektronů (kationty) nebo přijetím jednoho nebo více elektronů (anionty).